Thông thường có rất nhiều bạn thắc mắc về câu hỏi này? Trên thực tế Apple cũng có ghi log lại thông tin này để bạn có giá trị để...
x